Informace o nás

 

Provozní doba školní družiny:

Ranní: 6:30-7:30 hod, odpolední: 11:30 (po skončení vyučování) - 17:10 hod

Úplata za školní družnu:

Platba se provádí bezhotovostně bankovním převodem na účet školy 107-6302390267/0100. V tomto školním roce činí 150,- Kč a je splatná vždy k 15. dni příslušného měsíce. Je nutné uvést specifický symbol 306, do zprávy pro příjemce vepsat jméno dítěte. Lze zaplatit částku 150,- Kč měsíčně nebo 1500,- Kč za celý školní rok.

Přihláška:

Přihlášku dostanou prvňáčci ve třídách první den školního roku a vyplněnou rodiči ji odevzdají v družině. Ostatní si mohou přihlášku vyzvednout přímo v budově školní družiny.

Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (datum narození dítěte, telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců, další příbuzné, rodiče spolužáků,...). Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky nebo emailem (např. změněný čas odchodů dítěte, povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce atd.).

Kapacita:
Kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Zastávce činí 400 žáků a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Zřizovatel školy:
Zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČO 488399.
Statutárním zástupcem je starosta pan Petr Pospíšil, Lípová 422, Zastávka.

Ředitelem školy byl na základě konkursního řízení ke dni 1. 9. 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.