Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
mobil: 607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Provozní doba školní družiny

Ranní: 6:30-7:30 hod v  ŠD zelená (1.B)

Odpolední: pondělí 12:25 - 17:05, út-pá 11:30-17:20 / ŠD červená, ŠD modrá, ŠD žlutá, ŠD zelená

Po 16:00 hod se všechna oddělení sdružují v ŠD modrá (2.B)

Kapacita

Kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Zastávce činí 400 žáků a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČO 488399.
Statutárním zástupcem je starosta pan Petr Pospíšil, Lípová 422, Zastávka.

Ředitelem školy byl na základě konkursního řízení ke dni 1. 9. 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad.

Úplata za školní družinu

Platba se provádí bezhotovostně bankovním převodem na účet školy 107-6302390267/0100. V tomto školním roce činí 150,- Kč a je splatná vždy k 15. dni příslušného měsíce. Je nutné uvést specifický symbol 306, do zprávy pro příjemce vepsat jméno dítěte. Lze zaplatit částku 150,- Kč měsíčně nebo 1500,- Kč za celý školní rok.

Přihláška

Přihlášku dostávají budoucí prvňáčci v budově základní školy při zápisu, ostatní ve školní družině. V průběhu školního roku je možno se informovat a vyzvednout přihlášku u vychovatelek.

Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců...). Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky nebo emailem (povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce atd.).