Školní družina

U Školy 181
Zastávka 664 84
607 619 460
druzina@zszastavka.cz

Provozní doba školní družiny

Ranní: 6:30-7:30 hod v 1.B/ ŠD zelená

Odpolední: pondělí 12:25 - 17:05, út-pá 11:30-17:20

Po 15:30 hod se všechna oddělení sdružují v 2.B/ ŠD modrá

Kapacita

Kapacita Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Zastávce činí 400 žáků a kapacita školní družiny, jež je její součástí, činí 120 žáků.

Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČO 488399.
Statutárním zástupcem je starosta pan Petr Pospíšil, Lípová 422, Zastávka.

Ředitelem školy byl na základě konkursního řízení ke dni 1. 9. 2007 jmenován Ing. Zdeněk Strnad.

Úplata za školní družinu

Platba se provádí bezhotovostně bankovním převodem na účet školy 107-6302390267/0100. V tomto školním roce činí 150,- Kč a je splatná vždy k 15. dni příslušného měsíce. Je nutné uvést specifický symbol 306, do zprávy pro příjemce vepsat jméno dítěte. Lze zaplatit částku 150,- Kč měsíčně nebo 1500,- Kč za celý školní rok.

Přihláška

Přihlášku je možno vyzvednout v budově školní družiny u vychovatelek.

Pozornost prosím věnujte zejména rubrikám kontaktní údaje (datum narození dítěte, telefon na oba rodiče popř. opatrovníky, telefon do zaměstnání nebo na babičku pro případ nouze) a jména osob oprávněných dítě z družiny vyzvedávat. Vychovatelky mohou dítě předat pouze osobám uvedeným v přihlášce, proto prosím důkladně zvažte, koho pro své děti budete posílat (prarodiče, sousedy, starší sourozence, kamarády starších sourozenců, další příbuzné, rodiče spolužáků,...). Jakékoli pozdější změny je třeba doložit písemně, nikoli telefonicky nebo emailem (např. změněný čas odchodů dítěte, povolení odcházet samostatně bez doprovodu, mimořádný jednorázový odchod s osobou neuvedenou v přihlášce atd.).